NAJNOWSZE

Radny Wiśniewski drąży temat chińskiej fabryki w Śremie…

Wczoraj otrzymał odpowiedź na złożoną interpelację. Zamieszczam ją poniżej w całości. Osobom niezorientowanym wyjaśniam, że skrót Mg – oznacza 1 tonę czyli 1000 kilogramów. To pomoże zobrazować ilości surowców, które będą używane i magazynowane w zakładzie.

 

Odpowiadając na złożoną interpelację między sesjami 10 grudnia 2020 roku przez radnego Pana Grzegorza Wiśniewskiego dotyczącą wyjaśnienia spraw związanych z planem budowy przez firmę Capchem Poland Sp.  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na terenie położonym w Śremie u zbiegu ulic Letniej i Wiosennej  fabryki elektrolitów mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska; wyjaśniam co następuje:

 

 1. Jakie materiały będą składowane na wskazanym terenie oraz w jakich ilościach?

Na podstawie informacji przekazanej przez spółkę Capchem Poland Sp. z o.o. informuję, że na terenie zakładu produkującego elektrolit będą znajdowały się następujące surowce i produkty, zgodnie ze stanem magazynowym (maksymalne ilości znajdujące się lub mogące się znaleźć w dowolnym czasie w zakładzie w warunkach normalnej pracy zakładu):

 • węglan dimetylu w ilości 305,4 Mg,
 • węglan dietylu w ilości 202,9 Mg,
 • węglan etylu w ilości 340,4 Mg,
 • węglan propylene w ilości 202,9 Mg,
 • węglan metyloetylowy w ilości 411 Mg,
 • węglan winylowy w ilości 48 Mg,
 • węglan fluoroetylenu w ilości 55 Mg,
 • fluorobenzen w ilości 42 Mg,
 • 1,3-propanosulton w ilości 1 Mg,
 • 1,2-dioksatiolanowy 2,2-ditlenek w ilości 11 Mg,
 • heksafluorofosforan litu w ilości 98 Mg,
 • difluorofosforan litu w ilości 5,4 Mg,
 • tetrafluoroboran litowy w ilości 1,2 Mg,
 • sól litowa fluorku imidodisulfurylu w ilości 16,8 Mg,
 • tetraethenylsilane w ilości 0,6 Mg,
 • ester metylowy kwasu węglowego w ilości 10,8 Mg,
 • winylowy węglan etylenu w ilości 0,6 Mg,
 • tris (trimethylsilyl) boran w ilości 1,4 Mg,
 • tris (ester trimetylosililowy) kwasu fosforowego w ilości 3,8 Mg,
 • 5H-1,2-oksatiaiowy, 2,2-ditlenek w ilości 0,7 Mg,
 • propionian etylu w ilości 21 Mg,
 • propionian propylu w ilości 21 Mg,
 • 4-fluorotoluen w ilości 5,6 Mg,
 • difluoro (etanodioctanu) boranu litu w ilości 2,4 Mg,
 • boran bis (szczawianu) litu w ilości 2,4 Mg,
 • ester 2-propynylometylowy w ilości 1 Mg,
 • fenylo-cykloheksan w ilości 1 Mg,
 • tert-Amylbenzene w ilości 1 Mg,
 • tert-Butylbenzene w ilości 1 Mg,
 • elektrolit do baterii litowojonowych – 1 w ilości 210 Mg,
 • elektrolit do baterii litowojonowych – 2 w ilości 210 Mg.

 

 

 1. Czy składowane materiały/substancje będą powodowały że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z zm.) zakład będzie zakwalifikowany jako zakład zwiększonego lub dużego ryzyka.                                               Z informacji przekazanej przez spółkę Capchem  Poland Sp. z o.o., wynika, że planowane do wykorzystywania w zakładzie ilości trzech substancji niebezpiecznych kwalifikują zakład do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Klasyfikacji dokonano w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138), która stanowi dodatkową gwarancję bezpiecznego funkcjonowania zakładu.

3. Czy mpzp przewiduje powstawanie zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka w tym obszarze?

 

Teren planowanej inwestycji objęty jest ustaleniami dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pozwalają na lokalizację zakładów produkcyjnych, a zarazem przedsięwzięć mogących zawsze/potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z kolei w przypadku realizacji takich przedsięwzięć i powiązanego

z tym postępowania o wydanie decyzji środowiskowej istnieje obowiązek przeanalizowania, czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do zaliczenia do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

Kwestie możliwości uruchomienia takiego zakładu regulują przepisy odrębne, o których mowa w pkt 6.

Zatem lokalizacja takiego zakładu w oparciu o ustalenia ww. miejscowych planów jest możliwa w przypadku, gdy zakład ten spełni wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

 1. Czy planowany zakład produkujący elektrolit może powstać w sąsiedztwie ( bliskiej odległości ) innego zakładu dużego ryzyka?

 

Kwestia możliwości powstania zakładu produkującego elektrolit w sąsiedztwie zakładu zakwalifikowanego do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zależeć będzie od spełnia przez nowego inwestora wszystkich wymogów określonych w przepisach prawa, co zweryfikują właściwe organy.

 

 1. Czy przeprowadzona została analiza jak będą oddziaływać na siebie zakłady tj. zakład elektrolitów z sąsiednim zakładem dużego ryzyka w przypadku awarii?

 

W toku postępowania administracyjnego zakończonego wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oceniane były informacje, których zakres został określony w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) m.in. dotyczące ryzyka wystąpienia poważnych awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia inwestor przedstawił rozwiązania, jakie zostaną wdrożone w zakładzie w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia awarii. Inwestor wskazał, że wziął również pod uwagę lokalizację w sąsiedztwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakład ten został zakwalifikowany do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z uwagi na magazynowanie gazu propan-butan (zagrożenie fizyczne). Inwestor wyjaśnił, że planowane ilości substancji palnych, które będą znajdować się na terenie projektowanego zakładu, nie stwarzają podstaw do zaliczenia zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na zagrożenia fizyczne. Zatem rodzaj magazynowanych substancji oraz rodzaj zagrożeń wynikających z magazynowania tych substancji jest inny niż w sąsiednim zakładzie.

Analiza oddziaływania na siebie sąsiadujących zakładów kwalifikujących się odpowiednio do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  w przypadku wystąpienia awarii należy do właściwego miejscowo organu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej obowiązany jest m.in., przed uruchomieniem zakładu, do przedłożenia ww. Organom programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz jego wdrożenia za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem, gwarantującego odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku może uruchomić zakład dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej programu zapobiegania awariom. Jednocześnie na mocy przywołanej ustawy, w celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku zobowiązany jest do opracowania wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Zgodnie z ww. ustawą prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, zakład o dużym ryzyku oraz zakład niebędący zakładem o zwiększonym ryzyku lub zakładem o dużym ryzyku, będące zakładami sąsiednimi, współpracują w zakresie wzajemnego informowania się o czynnikach mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków, lub powodować wystąpienie efektu domino.

 

 

 1. Czy właściwy miejscowo Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydawał decyzję w zakresie funkcjonowania zakładu produkującego elektrolit i czy wskazane zostały rekomendacje działania w momencie powstania awarii?

 

Burmistrz Śremu nie jest informowany o decyzjach wydawanych przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Jednakże Spółka Capchem Poland Sp. z o.o. zapytana o powyższą kwestię poinformowała, że po zakończeniu fazy projektowania i dokonaniu dodatkowych analiz bezpieczeństwa takich jak: PHA – Perliminary Hazard Analysis (wstępna analiza ryzyka – wykonano) z Agencją Bezpieczeństwa Chemicznego oraz HAZOP (Hazard and Operability Studies – Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych – w trakcie) wg normy PN-IEC 61882 z ekspertami UDT (Urząd Dozoru Technicznego) z Warszawy, przystąpi do przygotowania programu zapobiegania awariom, który zostanie zgłoszony odpowiednim Organom.

 

 

BURMISTRZ

                                                                      

                                                                                   Adam Lewandowski

Odpowiedzi udzieliła:

Katarzyna Bednarowicz

Naczelnik PPS

tel. 61 28 47 107

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *