NAJNOWSZE

W Śremie lepiej już było! Będzie chyba gorzej….

W piątek 27 maja rada miejska Śremu podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Śrem na lata 2021-2028. Ciekawym fragmentem obszernego dokumentu są wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Śrem.

Nie są one budujące:

„Sytuacja demograficzna gminy Śrem w obecnym momencie jest korzystna pod względem utrzymującej się na względnie stałym poziomie liczbie ludności na przestrzeni ostatnich lat.

Niestety, również w gminie Śrem, zaobserwować można krajowy i europejski trend starzenia się społeczeństwa. Zagrożenie płynące z prognoz demograficznych i nieodwracalnego procesu starzenia się społeczeństwa w szczególnym miejscu w hierarchii potrzeb stawia osoby starsze, do których powinna zostać przygotowana dedykowana oferta dóbr i usług.

Gmina Śrem należy do grupy gmin, których mieszkańcy nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

Niemniej w najbliższych latach należy spodziewać się pogorszenia sytuacji związanej z bezrobociem, z powodu spowolnienia gospodarki w wyniku pandemii COVID 19, która rozpoczęła się w I kwartale 2020 r.

Dlatego prawdopodobnie w najbliższych latach więcej osób będzie zmuszone przejść na bezrobocie, niż wynikałoby to z trendu ukazanego w danych statystycznych.

W ostatnich latach współczynnik beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej maleje, co należy uznać za zjawisko pozytywne. Natomiast nieznacznie rośnie liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej, co jest z pewnością wynikiem starzenia się społeczeństwa.

Sytuacja w zakresie szkolnictwa i opieki nad dziećmi w gminie Śrem utrzymywała się na dobrym poziomie. Na terenie gminy organizowanych jest wiele różnego rodzaju imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ogólnie można przyznać, że oferta kulturalna kierowana do mieszkańców gminy jest ciekawa i jednocześnie dostosowana do gustów i zainteresowań różnego rodzaju odbiorców, a organizowane imprezy mają charakter zarówno plenerowy i masowy, jak i kameralny.

Wśród ocen dostępności do opieki zdrowotnej dominowały oceny negatywne.

Sytuacja w zakresie szkolnictwa i opieki nad dziećmi w gminie Śrem utrzymywała się na dobrym poziomie. Wyniki uczniów były do 2014 r. lepsze niż średnie wyniki dla całego województwa.

Po 2014 r. wyniki niektórych egzaminów były nieznacznie gorsze niż przeciętny wynik w Wielkopolsce.

W badaniach ankietowych, jednym z najczęściej wymienianych problemów, na który wskazywali mieszkańcy, jest stan infrastruktury drogowej.

Szczególne znaczenie dla rozwoju gminy będą miały inwestycje dążące do podniesienia dostępności komunikacyjnej gminy.

Konieczność gospodarowania w przestrzeni nie pozostawia wątpliwości co do wpływu tej działalności na odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrodnicze. Aby utrzymać ich, co najmniej dotychczasowy, stan i wolumen należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenie negatywnych oddziaływań na otoczenie przyrodnicze poprzez takie działania, które przede wszystkim zminimalizują presję środowiskową”.

Co czeka Śrem w przyszłości? – zapraszam do dyskusji.

.

 

 

 

 

Udostępnij artykuł:

Polub profil na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *